Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

Reposted fromsilence89 silence89 viacorvax corvax
Reposted fromFlau Flau viaDagarhen Dagarhen
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaDagarhen Dagarhen
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 11 2018

5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaDagarhen Dagarhen
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viadejno dejno
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadejno dejno
Tranquil waters of the Umpqua River,
5313 c87b 500

Ale potem przypominam sobie, że miłość nie zawsze jest piękna. Czasami zamiast radości, uśmiechu i trzepotu motylich skrzydeł w brzuchu towarzyszą jej ból, łzy i odgłos pękającego serca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
0071 765b 500
Bardzo.
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viadunkellicht dunkellicht
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viadejno dejno
1416 b956
Reposted fromrenirene renirene viapassionative passionative
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl