Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

8024 3313 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatrue-love true-love
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatrue-love true-love
2113 ba9c
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viawrazliwa wrazliwa
4532 3e60 500
Reposted frompiehus piehus viawrazliwa wrazliwa

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaknurek knurek
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2207 1c01
Reposted fromLittleJack LittleJack
2188 abc1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
2186 0de5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
7519 1498 500
5415 f178
Reposted fromquaint quaint viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl